Naše environmentální politika

Ve společnosti ERICH JAEGER jsme se zavázali, že se budeme co nejvíce vyhýbat dopadům našich operací a produktů na životní prostředí. Proaktivně bojujeme proti klimatickým změnám a také škodám na našich ekosystémech. To se děje prostřednictvím různých opatření, od udržitelného využívání zdrojů až po důslednou recyklaci cenných materiálů.

Odpovědné využívání zdrojů

Při nákupu surovin, spotřebního materiálu nebo zásob i nakupovaných dílů dbáme na ekologická kritéria. Upřednostňujeme přitom stejně smýšlející a odpovědné dodavatele. Zavazujeme se pořizovat produkty a služby, které jsou maximálně šetrné k životnímu prostředí a dbáme na hospodárné využívání surovin a pomocných materiálů, energie, vody a dalších přírodních zdrojů.

Udržitelnost v celé společnosti

Již ve fázi vývoje produktu se snažíme vyhýbat látkám nebezpečným pro životní prostředí. Optimální design našich produktů, závodů, strojů a nástrojů má za cíl minimalizovat spotřebu materiálů a energie. Při vývoji našich procesů navrhujeme výrobní procesy s přidruženým strojním zařízením tak, aby byly co nejvíce energeticky úsporné a efektivní. Naším stálým úkolem a povinností je neustále monitorovat a snižovat environmentální a bezpečnostní rizika pro budovy a pracoviště.

Environmentální management pro průběžnou optimalizaci

Aktivně podporujeme zlepšování energetické a environmentální výkonnosti neustálým rozvojem našeho systému environmentálního managementu podle DIN EN ISO 14001. Za tímto účelem si stanovujeme strategické a operativní cíle a pravidelně vyhodnocujeme a optimalizujeme naše využívání zdrojů a energie. K tomu poskytujeme nezbytný finanční a strukturální základ a také požadované informace a kontrolujeme, zda jsou stanovené cíle dosahovány. Pravidelně zaznamenáváme a analyzujeme hlavní environmentální aspekty a jejich aktualizace, plánujeme vhodná opatření k optimalizaci a rychle je implementujeme.

Aktivně a trvale podporujeme informovanost a znalosti v otázkách životního prostředí a energií mezi našimi zaměstnanci prostřednictvím školení a informačních médií. Naši environmentální politiku zpřístupňujeme všem zainteresovaným stranám.

Máte-li další dotazy týkající se našich ekologických témat, neváhejte nám zaslat e-mail: Umwelterich-jaeger.de